آسیب شناسی علوم انسانی

توسعه تحقیق رهیافت تحقق توسعه ملی و بررسی موانع ساختاری پژوهش در علوم انسانی

توسعه ملی در جهان‌امروز به‌صورت گسترده متشکل از توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی،مهم‌ترین هدف هر کشور اعم ‌ازتوسعه یافته‌ودرحال توسعه ‌را تشکیل می‌دهد. لازمه نیل‌به‌اهداف توسعه ملی تنهادرسایه‌توسعه‌علمی ممکن‌ است. بی‌شک‌ آنچه ‌می‌تواند جامعه مارابه‌سوی توسعه علمی هدایت کند تحقیق و پژوهش ‌است. تحقیق به‌منزله‌خمیرمایه‌اصلی‌ابداعات و خلاقیت‌های علمی – فرهنگی جامعه و به مثابه قوه محرکه در نظام‌آموزشی و فرهنگی کشور، نیازمند ساختاراساسی نیرومند ودرپیش گرفتن راهبردهای استوار و پویابرای حرکت به سمت یک نظام قدرتمندو ارزشمند تحقیقاتی درکشوراست و توجهات ویژه ‌و برنامه‌ریزی‌های اساسی را طلب می‌کند. مسئله ‌‌توسعه‌علوم‌انسانی مسئله چند بعدی و چند عاملی‌است.از این رو تاکید بر برخی علل و موانع را نباید به‌معنای نفی‌دیگرعوامل دانست. دراین میان به موانع مختلف رشد در توسعه تحقیقات دانش‌های انسانی بسنده می‌کنیم و درباره‌آن‌ معطوف به‌جریان رشد علوم‌انسانی در جامعه معاصر خود تحقیق می‌کنیم.اخبار سرویس

پیوندهای سرویس